VEDTEKTER FOR SKOGMO VELFORENING

§1. Navn

Foreningens navn er: Skogmo velforening.

§2. Formål og virkemidler

2.1 Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området og arbeide for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel.

2.2 Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.

2.3 Foreningen skal ivareta stedets interesser overfor kommunen og andre

offentlige instanser.

§3. Velforeningens geografiske område

3.1 Velforeningens område innbefatter ene- og tomannsboliger i

Kongletoppen, Tyttebærlia, Dahlsrasten, Skogmorabben, Skogmotoppen og

Skogmokanten.

§4. Juridisk person

4.1 Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§5. Medlemskap

I.h.t. kontrakt med Skogmo as er alle beboere pliktig til medlemskap i

velforeningen. Hver husstand er berettiget med en stemme på

generalforsamlingen.

5.1 Enhver som bor inne på området, som nevnt i §3, er automatisk medlem. Hver

husstand må godta foreningens vedtekter og må også betale den til enhver tid

fastsatte kontingent. For å ha stemmerett på generalforsamlingen må kontingenten være betalt.

5.2 Ved forandring av eierforhold refunderes ikke innbetalt kontingent, men følger eiendommen.

5.3 Alle husstander skal ved forandring av eierforhold informere nye eiere om

forpliktet medlemskap i velforeningen. Tidligere eier er i tillegg pålagt å skriftlig

informere styret om navn og adresse på ny eier.

5.4 Medlemmer kan avgi stemme via fullmakt. Signert fullmakt kan kun gis til annet stemmeberettiget medlem. Et medlem kan stemme for 2 fullmakter i tillegg til sin egen stemme.

§6. Kontingent

6.1 Generalforsamlingen fastsetter medlemskontingenten.

§7. Generalforsamling

7.1 Velforeningens øverste myndighet er generalforsamlingen. Ordinær

generalforsamling holdes innen utgangen av februar måned. Tid og sted

bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 3 ukers varsel. Forslag må være sendt styret innen den frist som styret bestemmer. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på generalforsamlingen og være tilgjengelig

for medlemmene minst en uke før generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.

7.2 Generalforsamlingen behandler:

 • Årsmelding
 • Revisorbekreftet regnskap
 • Innkomne forslag
 • Planer for kommende år og budsjett - herunder medlemskontingent
 • Valg av:
  • Leder
  • Minimum 5, maksimalt 7 styremedlemmer
  • Revisor

7.3 Det velges en møteleder til å lede generalforsamlingen og en eller to referenter. Møtelederen behøver ikke være medlem i foreningen. Generalforsamlingens beslutninger og dissenser som forlanges protokollert sendes samtlige medlemmer.

7.4 Samtlige styremedlemmer velges fortrinnsvis for en periode på 2 år, med

mulighet for gjenvalg. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, skal den velges som har fått flest

stemmer.

Alle styremedlemmer godtgjøres med kr. 750,- pr år til dekning av

løpende utgifter. I tillegg gis det kr 10 000,- i godtgjørelse for styreleders arbeid, og kr 10 000,- som skal fordeles på styrets øvrige medlemmer basert på styrets vurdering av arbeidsbyrde.

Det avsettes i tillegg en pott på kr 10.000 for dekning av dokumenterte utgifter til f.eks møter med tredjepart.

7.5 Generalforsamlingens beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de

fremmøtte som er stemmeberettiget, hvis ikke vedtektene bestemmer noe annet.

7.6 Revisor rapporter direkte til generalforsamlingen.

§8. Ekstraordinær generalforsamling

8.1 Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes når styret finner det påkrevd eller når minst 10 prosent av medlemmene kommer med skriftlig krav om det.

Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinær generalforsamling

jfr § 7.

§9. Medlemsmøter

9.1 Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut.

§10. Velforeningens ledelse (styret)

10.1 Velforeningen ledes av at styre som er foreningens øverste myndighet mellom

årsmøtene. Styret konstituerer seg selv. Styret skal som minimum bestå av:

 • Leder
 • Nestleder
 • Sekretær
 • Kasserer
 • 2 styremedlemmer

 

10.2 Styret skal:

 • Iverksette generalforsamlingens vedtak og bestemmelser
 • Stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser
 • Forvalte velforeningens eiendeler/eiendom herunder føre kontroll med
 • foreningens økonomi
 • Etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver.
 • Etter beste evne søke og oppfylle foreningens formål etter gjeldene vedtekter
 • Representere foreningen utad

10.3 Styret holder møte når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

10.4 Alle saker og korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres, likeså alle dissenser som forlanges protokollert.

10.5 Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige

administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på

generalforsamlingen. Styret trenger årsmøtes samtykke for å påta forpliktelser på vegne av foreningen utover vedtatt budsjett på beløp over kr. 70.000,-. Alle

utbetalinger skal attesteres av leder og kasserer før utbetaling. Regnskapsåret går fra 1/1 - 31/12

10.6 Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder er til stede. Leder eller i hans/hennes fravær nestleder, leder styrets møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.

 

§11 Vedtektsendringer

11.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer og må vedtas på ordinært eller ekstraordinær generalforsamling. Endringen trer i kraft umiddelbart.

§ 12 Oppløsning. Sammenslutning. Deling.

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir

oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3

måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om noe valg foretas. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse, gå til det formål foreningen arbeider for å fremme. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring (§11). Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

 

 

Skogmo 12.02.2024